Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler 2

Sosyal Etkinliklere Akademik Başarı Düzeyi
Toplam
Katılma Durumu Çok ‹yi ‹yi Orta Zayıf
n 6 41 26 4 77
Evet
% 7.8 53.2 33.8 5.2 100.0
n 15 136 102 19 272
Kısmen % 5.5 50.0 37.5 7.0 100.0
n 5 29 23 13 70
Hayır
% 7.1 41.4 32.9 18.6 100.0
n 26 206 151 36 419
Toplam % 6.2 49.2 36 8.6 100.0
X2
(6)=12.206, p=.058
Tablo 7. Algılanan akademik başarı ile öğrenim görülen fiziki ortamın yeterli-
ği arasındaki ilişki için kay-kare testi sonuçları
Araştırmaya katılan öğrencilerin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile
öğrenim gördükleri fiziki ortamların yeterliğine ilişkin algıları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>.05). ‹statistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmaması
na karşın, öğrenim görülen fiziki ortamların yeterli olduğunu belirten öğrencilerin
akademik başarılarında yükselme eğilimi gözlenmektedir.
Tablo 8. Algılanan akademik başarı ile arkadaşlık ilişkilerinden memnun olma
durumu arasındaki ilişki için kay-kare testi sonuçları
Öğrencilerin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile arkadaşlık ilişkilerinden
memnun olma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Arkadaşlı k ilişkilerinden memnun olduğunu düşünen öğrencilerin akademik başarı düzeyleri daha yüksektir. u Galip Yüksel/Ferudun Sezgin Millî Eğitim u Sayı 179 u Yaz/2008u75 Öğrenim Görülen Akademik Başarı Düzeyi Fiziki Ortamın Toplam Yeterliği Çok ‹yi ‹yi Orta Zayıf n 8 60 29 4 101 Evet % 7.9 59.4 28.7 4.0 100.0 n 6 67 55 16 144 Kısmen % 4.2 46.5 38.2 11.1 100.0 n 12 76 67 16 171 Hayır % 7.0 44.4 39.2 9.4 100.0 n 26 203 151 36 416 Toplam % 6.3 48.8 36.3 8.7 100.0 X2 (6)=10.556, p=.103 Arkadaşlı k ‹ lişkilerinden Akademik Başarı Düzeyi Toplam Memnun Olma Durumu Çok ‹yi ‹yi Orta Zayıf n 19 140 95 22 276 Evet % 6.9 50.7 34.4 8.0 100.0 n 6 55 44 6 111 Kısmen % 5.4 49.5 39.6 5.4 100.0 n 1 9 11 8 29 Hayır % 3.4 31.0 37.9 27.6 100.0 n 26 204 150 36 416 Toplam % 6.3 49.0 36.1 8.7 100.0 X2 (6)=16.893, p=.010 Tablo 9. Algılanan akademik başarı ile aile ilişkileri arasındaki ilişki için kaykare testi sonuçları Araştırmaya katılan öğrencilerin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile aile ilişkilerinden memnun olma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Ailesi ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten öğrencilerin akademik başarı düzeyleri daha yüksektir. Tablo 10. Algılanan akademik başarı ile öğretim yöntemi arasındaki ilişki için kay-kare testi sonuçları Araştırmaya katılan öğrencilerin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinden memnun olup olmama durumları arası nda anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Öğrencilerin derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinden memnun olma durumlarına bağlı olarak akademik başarılarının farklılaştığı görülmektedir. Derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinden memnun olduğunu belirten öğrencilerin akademik başarıları daha yüksektir. Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler... u u76 Millî Eğitim u Sayı 179 u Yaz/2008 Akademik Başarı Düzeyi Aile ‹lişkileri Toplam Çok ‹yi ‹yi Orta Zayıf n 21 179 113 26 339 ‹yi % 6.2 52.8 33.3 7.7 100.0 Bazen Bozulmakla n 5 24 35 8 72 Beraber ‹yi % 6.9 33.3 48.6 11.1 100.0 n 1 2 2 5 Kötü % 20.0 40.0 40.0 100.0 n 26 204 150 36 416 Toplam % 6.3 49.0 36.1 8.7 100.0 X2 (6)=16.255, p=.012 Öğretim Akademik Başarı Düzeyi Yöntemlerinden Toplam Memnun Olma Durumu Çok ‹yi ‹yi Orta Zayıf n 3 39 20 3 65 Evet % 4.6 60.0 30.8 4.6 100.0 n 18 135 86 16 255 Kısmen % 7.1 52.9 33.7 6.3 100.0 n 5 30 44 17 96 Hayır % 5.2 31.3 45.8 17.7 100.0 n 26 204 150 36 416 Toplam % 6.3 49.0 36.1 8.7 100.0 X2 (6)=24.712, p=.000 Tablo 11. Algılanan akademik başarı ile öğretim elemanlarıyla olan ilişkilerden memnun olma durumu arasındaki ilişki için kay-kare testi sonuçları Araştırmaya katılan öğrencilerin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile öğretim elemanlarıyla olan ilişkilerinden memnun olup olmama durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Öğretim elemanlarıyla olan ilişkilerden memnun olduğunu belirten öğrencilerin akademik başarıları daha yüksektir. Tablo 12. Algılanan akademik başarı ile karşı cinsle olan arkadaşlık ilişkilerinden memnun olma durumu arasındaki ilişki için kay-kare testi sonuçları Araştırmaya katılan öğrencilerin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile karşı cinsle olan arkadaşlık ilişkilerinden memnun olup olmama durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Karşı cinsle olan arkadaşlık ilişkilerinden memnun olduğunu belirten öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. u Galip Yüksel/Ferudun Sezgin Millî Eğitim u Sayı 179 u Yaz/2008u77 Öğretim Elemanlarıyla Akademik Başarı Düzeyi Olan ‹lişkilerden Toplam Memnun Olma Durumu Çok ‹yi ‹yi Orta Zayıf n 22 153 86 14 275 Evet % 8.0 55.6 31.3 5.1 100.0 n 4 50 63 22 139 Hayır % 2.9 36.0 45.3 15.8 100.0 n 26 203 149 36 414 Toplam % 6.3 49.0 36.0 8.7 100.0 X2 (3)=28.444, p=.000 Karşı Cinsle Olan Akademik Başarı Düzeyi Arkadaşlık ‹lişkilerinden Toplam Memnun Olma Durumu Çok ‹yi ‹yi Orta Zayıf n 21 137 84 20 262 Memnunum % 8.0 52.3 32.1 7.6 100.0 n 2 50 47 4 103 Biraz Memnunum % 1.9 48.5 45.6 3.9 100.0 n 3 16 17 12 48 Memnun Değilim % 6.3 33.3 35.4 25.0 100.0 n 26 203 148 36 413 Toplam % 6.3 49.2 35.8 8.7 100.0 X2 (6)=28.824, p=.000 Tablo 13. Algılanan akademik başarı ile başarı beklentisi arasındaki ilişki için kay-kare testi sonuçları Öğrencilerin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile üniversitedeki başarı beklentileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Akademik başarı, başarı beklentisine bağlı olarak değişmektedir. Akademik başarısı, başarı beklentisine uygun olan ya da beklentisinden yüksek bir başarıya sahip olan öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 14. Algılanan akademik başarı ile Gazi Üniversitesi’nde öğrenci olmaktan memnun olma durumu arasındaki ilişki için kay-kare testi sonuçları Araştırmaya katılan öğrencilerin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile Gazi Üniversitesi’nin öğrencisi olmaktan memnun olma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<.05). Gazi Üniversitesi’nin öğrencisi olmaktan memnun olduğ unu belirten öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler... u u78 Millî Eğitim u Sayı 179 u Yaz/2008 Akademik Başarı Düzeyi Başarı Beklentisi Toplam Çok ‹yi ‹yi Orta Zayıf n 4 13 3 2 22 Beklentimden Yüksek % 18.2 59.1 13.6 9.1 100.0 n 17 122 59 2 200 Beklentime Uygun % 8.5 61.0 29.5 1.0 100.0 n 5 67 89 32 193 Beklentimden Düşük % 2.6 34.7 46.1 16.6 100.0 n 26 202 151 36 415 Toplam % 6.3 48.7 36.4 8.7 100.0 X2 (6)=63.44, p=.000 G.Ü. Öğrencisi Akademik Başarı Düzeyi Olmaktan Memnun Toplam Olma Durumu Çok ‹yi ‹yi Orta Zayıf n 10 73 41 10 134 Evet % 7.5 54.5 30.6 7.5 100.0 n 8 66 45 3 122 Kararsızım % 6.6 54.1 36.9 2.5 100.0 n 8 64 65 22 159 Hayır % 5.0 40.3 40.9 13.8 100.0 n 26 203 151 35 415 Toplam % 6.3 48.9 36.4 8.4 100.0 X2 (6)=17.609, p=.007 Tartışma ve Sonuç Araştırmanın sonuçları, öğrencinin günlük yaşamından memnun olma düzeyinin akademik başarıyı etkilediğini göstermektedir. Öğrencinin günlük yaşamın farklı alanlarına ilişkin memnuniyeti arttıkça, akademik başarısının da buna bağlı olarak artacağı belirtilebilir. Öğrenci, öğrenim yaşantısını sürdürürken çeşitli meydan okuyucularla karşı karıya gelmektedir. Ekonomik soru n l a r, günlük rutinler, tamamlanası gereken ödevler, sınavlara hazırlık, arkadaşlık ve aile içi soru n l a r, bu meydan okuyuculardan bazılarıdır. Anılan meydan okuyucuların bir bölümü bireyin kontrol edemeyeceği faktörlerd i r. Bu faktörlere odaklanıp kalmak, önemli ölçüde başarısızlığı pekiştirebilmektedir. Örneğin, arkadaşlarla her zaman iyi ilişkiler kurabilmek sadece kişinin kendi çabası ile olanaklı değildir. Diğer insanların bu ilişkide etkileri bulunmaktadır. Meydan okuyucular bireyin yaşantısının kimi zaman hoşa gitmeyen yönleridir. Csikszentmihalyi’e (2005) göre, akış yaşantısının en önemli boyutlarından biri, bu tür yaşantı sırasında kişinin, yaşamın hoşa gitmeyen tüm yönlerini unutabilmesidir. Akışın bu özelliği, zevkli etkinliklerin dikkati tamamen eldeki işe odaklanmayı gerektirmesinin ve böylece zihinde ilgisiz bilgilere yer bırakmaması nın önemli bir yan ürünüdür. Akış yaşantısının en iyi göstergelerinden biri zamanın normalde geçtiği gibi geçmediğinin hissedilmesidir. Bu anlara, “en uygun deneyim” adı verilmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, bu görüşlere uygun gözükmekte ve duyuşsal özelliklerin akademik başarıda önemli olduğunu göstermektedir. Zihinsel olmayan faktörler, öğrencilerin bilinç düzeylerini ve öğrenmeye ilişkin tutumlarını biçimlendirir. Öğrenmeye ilişkin olumlu kişisel özellikler, öğrenciyi öğrenme konusunda cesaretlendirir ve onda öğrenme isteği oluşturur (Shehu ve di- ğerleri, 2001). Başarı sadece zekâ ile açıklanamayacak bir konudur. Başarıyı oluşturan bileşen sayısı fazladır. Bunlardan kontrol edilebilen değişkenlerin sayısı ise önemlidir. Başarılı kimselerin bu başarılarının temelinde kontrol edilebilen değişkenler bulunmaktadı r. Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan “Cambridge Uzmanlık ve U-z man Performans”ı adlı kitapta ele alınan konu genel olarak, IQ’ya değil yüksek verimli çalışmaya güvenilmesi gerektiği temasını vurgulamaktadır. Edison’a göre, dahiliğin %99’u çaba, %1’i nefes almadır. Çabanın ise %29’u veriye ulaşmayı sağlayacak alt yapı ve cesaret, %70’i terlemedir. Mozart, Newton, Einstein, Stravinsky örneklerine bakarak dahiliğin doğumla elde edilen değil de sonradan kazanılan bir yeti olduğu anlaşı labilir (CBT 1023/12, 2006). Bu düşünce, öğrencilerin akademik başarıları üzerinde zihinsel olmayan faktörlerin etkisini ortaya koymaktadır. Akademik başarıda etkili olan pek çok zihinsel olmayan değişken ise öğrenci başarısının sağlanması yönünde etkili şekilde düzenlenebilir. Öğrenci başarısını etkileyen bu faktörlere ilişkin olarak öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin farkındalık düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Sonuç olarak araştırma, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile aylık olarak ele geçen paranın ihtiyacı karşılama durumu, ailede üniversite öğrenimi gören birey sayısı, istenilen programda okuma durumu, devam edilen programdan, arkadaşlık ve aile ilişkilerinden, kullanılan öğretim yöntemlerinden, öğretim elemanlarıyla olan ilişkilerden ve karşı cinsle olan arkadaşlık ilişkilerden memnun olup olmama durumları, başarı beklentisi ve Gazi Üniversitesi’nin öğrencisi olmaktan memnun olup olmama durumu değişkenleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermiştir. Gazi Üniversitesi’nin öğrencisi olmaktan memnun u Galip Yüksel/Ferudun Sezgin Millî Eğitim u Sayı 179 u Yaz/2008u79 olan ve üniversitedeki akademik başarısının başarı beklentisine uygun olduğunu düşünen öğrencilerin akademik başarılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin algıladıkları akademik başarı düzeyleri ile cinsiyet, sosyal etkinliklere katılma durumu ve öğrenim görülen fiziki ortamların yeterliği gibi değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmamıştır. Öğrenme durumunda etkili olan ögeler (öğrenen, öğrenme yöntemi, öğrenme malzemesi, öğreten ve öğrenme ortamı) dikkate alındığında, bu araştırmadan elde edilen bulguların genel olarak alanyazın ile tutarlılık gösterdiği söylenebilir. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörlerin iyileştirilmesi ve öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilebilir. KaynakçaB Akyol, H. (2003). Olumlu Öğrenmeye Uygun Bir Ortam Oluşturma. ‹çinde: L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf Yönetimi (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Bamburg, J. D., & Andrews, R. L. (1990). Instructional leadership, school goals, and student achievement. Exploring the relationship between means and ends. Eric, ED.319783. Cumhuriyet Bilim T eknik. (2006). IQ’ya Değil, Yüksek Verimli Çalışmana Güven. (Bulunduğu kaynak: 16 Eylül 2006. New Scientist, Çeviren: Sezen Burcu Er). CBT, 1023/12. Csikszentmihalyi, M. (2005). Akış: Mutluluk bilimi. aYşam niteliğini yükseltmek için atılmasıe gkeern adımlar. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. ‹ lköğ retim Online E-Dergi, 2(2), 28-34. Davis, B. G. (2001). Tools for teachingS. an Francisco. CA: Jossey-Bass Publishing. Dursun, fi. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 4(2), 217- 230. Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Kavramlar-ilkeler-tekni(k1l2e.r B askı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Korkmaz, A. (2003). Sınıf Organizasyonu. ‹çinde: L. Küçükahmet (Ed.), Sınıf Yönetimi(5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Larose, S., Robertson, D. U., Roy, R., & Legault, F. (1998). Nonintellectual learning factors as determinants for success in college. Research in Higher Education, 3(93), 275-297. Özdemir, S., Yalın, H. ‹. ve Sezgin, F. (2004). Öğretmenlik mesleğine giri(şG eliştirilmiş 5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özden, Y. (2003). Sınıf ‹çinde Öğrenme Öğretme Ortamının Düzenlenmesi. ‹çinde: E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Özgüven, ‹. E (1974). Üniversite öğerncilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan f-aktör ler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi. Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psycholo, g8y5(3), 406-411. Shehu, L., Min, F., Mingfu, K., & Zhongchun, W. (2001). Across-cultural study of intellectual and nonintellectual factors inşuencing mathematical ability in Tibetan and Han students. Chinese Education and Socie, t3y3(5), 59-70. Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler... u u80 Millî Eğitim u Sayı 179 u Yaz/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir